Wojciech Baluch

Dr  hab. Wojciech Baluch jest adiunktem w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1998 roku jako stypendysta Fulbrighta przebywał w Cognitive Linguistics Departament na Uniwersytecie SUNY w Buffalo, a w 2000 roku wizytował Uniwersytet w Pittsburgu, gdzie prowadził zajęcia poświęcone zagadnieniom semantyki kognitywnej. Był organizatorem serii konferencji młodych badaczy teatru poświęconych wybranym zagadnieniom teorii teatru. Odbył staż na Freie Universität w Berlinie oraz na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie. Jest współautorem monografii wydanych przez Katedrę Performatyki (wcześniej Katedra Dramatu): Dyskurs, postać i płeć w dramacie (2002), Oblicza realizmu (2007), Elementy dramatu. Analizy diagnostyczne (2009) oraz Polska dramatyczna 1. Dramat i dramatyzacje w XX wieku (2012). Zajmuje się przede wszystkim najnowszym dramatem polskim oraz współczesną kulturą medialną. Jest autorem książki poświęconej najnowszemu dramatowi polskiemu Po-między-nami. Słaby dyskurs w polskim dramacie współczesnym (2011).